วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

นางหงษา   ปักสังคะเนย์  มอบหมายให้นางกนกวรรณ  พรหมอินทร์  ครู กศน.ตำบลโพธิ์ตาก เข้าอบรม อบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้เข้าอบรมจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานพัฒนาเยาวชนต่างๆ จำนวน 135 คน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการ 


กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจวิชาชีพระยะสั้น 
หลักสูตร วิชาการทำหมูฝอย 
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านโคกกุง หมู่ ๓ ตำบลโพธิตาก


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลโพธิ์ตากร่วมอบรม สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนม

กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการเกษตร

กศน.ตำบลโพธิ์ตาก. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการเกษตร ณ กศน.ตำบลบ้านผึ้ง

https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28783141_1523152924448597_270002695070920884_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkXWZBeFG3T1kXyBAJRGQxcmm2ij0E-rNbQ3TNriyvqHnTZiAHQjUB9VSl1AGjsJLE&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=7d14c42de23521462d5166db807ef4ea&oe=5D927C49

https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28872142_1523152984448591_1369317415509348740_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkzaKnK5mQR9KX5s8XOXM3_KyqP-6XbqkJi7qNlezPnhdpyt6aCznH_OIQq2rQYsuI&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=b7f0d81bb36839161684528b25a863e9&oe=5D9C6150