วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดทำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (ฺBest  practice) เรื่อง สื่อเสริมการเรียนรู้ Google Classroomวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

 กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมการศึกษาการเรียนรู้ตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล  ณ.บ้านผึ้ง  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนมวันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

กศน.ตำบลโพธิ์ตาก รับสมัครนักศึกษา

กศน.ตำบลโพธิ์ตาก รับสมัครนักศึกษา ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

กศน.ตำบลโพธิ์ตาก เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับ ประถม  ม.ต้น  ม.ปลาย และนักศึกษาปวช.เอกคอมพิวเตอร์ และ เอกอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดดีงแนบ