วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

กศน.ตำบลโพธิ์ตาก รับสมัครนักศึกษา

กศน.ตำบลโพธิ์ตาก รับสมัครนักศึกษา ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

กศน.ตำบลโพธิ์ตาก เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับ ประถม  ม.ต้น  ม.ปลาย และนักศึกษาปวช.เอกคอมพิวเตอร์ และ เอกอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดดีงแนบ

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

กศน.ตำบลโพธิ์ตาก ร่วมโครงการอำเภอเลื่อนที่โดยได้นำรถโมบายออกให้บริการประชาชนกศน.ตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน

ศน.ตำบลโพธิ์ตาก นำประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ระว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม กศน.ตำบลโพธิ์ตาก นำประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการการใช้เทคโนโลยีในยุค Thailand  ๔.๐ ระหว่างวันที่๑๔-๑๕ มกราคม ๖๓ ณ. อำเภอเมืองนครพนม
กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  ณ.กน.ตำบลโพธิ์ตาก


กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้นและม.ปลาย ประจำเดือน มีนาคม

  ๒๕๖๓
กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้นและม.ปลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์๒๕๖๓