วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566

 กศน.ตำบลบ้านผึ้ง จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป แบบชั้นเรียน หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ถึง ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ. บ้านหนองปลาดุก หมู่ ๒๑ ตำบลบ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม กศน.ตำบลบ้านผึ้งจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมงหลักสูตร วิชา การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ(การทำไส้กรอกอิสาน) ระหว่างวันที่๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บ้านบ้านผึ้ง หมู่ ๑๓ ตำบลบ้านผึ้ง
 กศน.ตำบลบ้านผึ้งหลักสูตรการทำเข็มกลัดที่ระลึกจากดอกอินทนิลบก (ดอกกะเลา) ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม๒๕๖๖ถึง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ.บ้านผึ้ง หมู่ ๑๕

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566

 กศน.ตำบลบ้านผึ้งได้จัดทำ  นวัตกรรม/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

กศน.ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม

 กศน.ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม  ประกาศผลสอบปลายภาควันที่ 20 มีนาคม 2566 และจะทำการสอบซ่อมวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม รอติดตามประกาศจากครูนะค่ะ


วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จะสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 17-18 กันยายน 2565  ณสนามสอบ กศน.ตำบลนาทราย สิ่งที่ต้องเตรียม ติดต่อสอบถามครู กนกวรรณ  พรหมอินทร์ 080-1825750
 กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพกศน.ตำบลโธิ์ตากจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
 กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมภูมิคุ้มกันในยุคโควิดด้วยการดำรงชีวิตแบบพอเพียง


 กศน.ตำบลโพธิ์ตากนำประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ


 กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) วิชา การทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ จำนวน ๙ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ.บ้านสุขเกษม หมู่ ๘ ตำบลโพธิ์ตาก