วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

นางหงษา   ปักสังคะเนย์  มอบหมายให้นางกนกวรรณ  พรหมอินทร์  ครู กศน.ตำบลโพธิ์ตาก เข้าอบรม อบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้เข้าอบรมจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานพัฒนาเยาวชนต่างๆ จำนวน 135 คน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการ 


กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจวิชาชีพระยะสั้น 
หลักสูตร วิชาการทำหมูฝอย 
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านโคกกุง หมู่ ๓ ตำบลโพธิตาก