วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จักกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระหว่าง๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  โครงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กศน.ตำบลโพธิ์ตาก ได้นำประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่งวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒    กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน ร่วมกับห้องสมุดประชาชน

                           กศน.ตำบลโพธิ์ตาก  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาภูพานการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562


วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562


กศน.ตำบลโพธิ์ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมวันที่จัด ๒๒-๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 ณ  กศน.อำเภอเมืองนครพนม   อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒
                     กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตากอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562

                     โครงการ : การศึกษาต่อเนื่อง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบลจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับกศน.ตำบลโพธิ์ตาก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโพธิ์โพธิ์ตาก


การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

                 
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองค้า หมู่๕  
ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนมการศึกษาตามอัธยาศัยสลเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน

การศึกษาตามอัธยาศัยสลเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน บ้านโคกกุง หมู่ ๓ ตำบลโพธิ์ตาก  อ.เมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


      กศน.ตำบลโพธิ์ตาก ได้ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย) โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม  ระหว่าวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒