วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

























กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน





กศน.ตำบลโพธิ์ตาก ร่วมโครงการอำเภอเลื่อนที่โดยได้นำรถโมบายออกให้บริการประชาชน



กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน





ศน.ตำบลโพธิ์ตาก นำประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ระว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม







 กศน.ตำบลโพธิ์ตาก นำประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการการใช้เทคโนโลยีในยุค Thailand  ๔.๐ ระหว่างวันที่๑๔-๑๕ มกราคม ๖๓ ณ. อำเภอเมืองนครพนม




กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  ณ.กน.ตำบลโพธิ์ตาก






กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้นและม.ปลาย ประจำเดือน มีนาคม

  ๒๕๖๓
กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้นและม.ปลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์



๒๕๖๓



กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับม.ต้นและม.ปลาย ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๖๓
กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดกิจกรรมกา



รเรียนการสอนระดับม.ต้นและม.ปลาย ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒