วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จะสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 17-18 กันยายน 2565  ณสนามสอบ กศน.ตำบลนาทราย สิ่งที่ต้องเตรียม ติดต่อสอบถามครู กนกวรรณ  พรหมอินทร์ 080-1825750
 กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพกศน.ตำบลโธิ์ตากจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
 กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมภูมิคุ้มกันในยุคโควิดด้วยการดำรงชีวิตแบบพอเพียง


 กศน.ตำบลโพธิ์ตากนำประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ


 กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) วิชา การทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ จำนวน ๙ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ.บ้านสุขเกษม หมู่ ๘ ตำบลโพธิ์ตาก


 กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพชั้นเรียน(๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป)หลักสูตรวิชาการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ