ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไปของตำบลโพธิ์ตาก
ที่ตั้ง
                     ตำบลโพธิ์ตากตั้งอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัดนครพนมห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนนสายนครพนม – สกลนคร ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เลขที่ 178  หมู่ที่ 3  บ้านโคกกุง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
             พื้นที่
                        องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก มีพื้นที่ทั้งหมด 37.79ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,499 ไร่
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ               ติดต่อเขตพื้นที่     ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม             
ทิศใต้                   ติดต่อเขตพื้นที่          ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก และ  ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม                          
ทิศตะวันออก       ติดต่อเขตพื้นที่     ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม        
ทิศตะวันตก        ติดต่อเขตพื้นที่     ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม

หมู่บ้านในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก  มีจำนวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน  มีทั้งหมด 1’173ครัวเรือนแยกดังนี้
                   หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว      จำนวน  126  ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตาก        จำนวน  148  ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านโคกกุง          จำนวน  186  ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านโคกก่อง        จำนวน  107  ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองค้า        จำนวน  149  ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านหน้าฐานบิน    จำนวน   35  ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม        จำนวน  93  ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านสุขเกษม        จำนวน  108  ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ตาก        จำนวน  126  ครัวเรือน
หมู่ที่ 10 บ้านโคกก่อง       จำนวน    95  ครัวเรือน
           ประชากรทั้งสิ้น  ……6,601….  คน  แยกเป็นชาย3,374….. คน  หญิง3,227…. คน 
     จำนวนหลังคาเรือน,๐๙๕….ครัวเรือน
อาชีพหลักของประชากร
-          เกษตรกรรม                             ร้อยละ  91.3   ของครัวเรือนทั้งหมด
-          ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ                 ร้อยละ  ๒.๓    ของครัวเรือนทั้งหมด
-          พนักงานหน่วยงานเอกชน              ร้อยละ  ๑.๑    ของครัวเรือนทั้งหมด
-          ธุรกิจส่วนตัว                            ร้อยละ  ๓.๐    ของครัวเรือนทั้งหมด
-          รับจ้าง                                  ร้อยละ  ๒.๓    ของครัวเรือนทั้งหมด

ลักษณะภูมิประเทศ
          สภาพภูมิประเทศของตำบลโพธิ์ตาก  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยไหลผ่าน บางส่วนเป็นพื้นที่ดอน สภาพดินจะเป็นดินทราย ดินร่วนปนทราย พื้นที่เหมาะสำหรับการเกษตร

สภาพภูมิอากาศ
          ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม    ฤดู
          -  ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์                ถึง  เดือนพฤษภาคม
          -  ฤดูฝน                   เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน                 ถึง  เดือนกันยายน
          -  ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม                   ถึง   เดือนมกราคม

การคมนาคม
          การคมนาคม  เป็นการติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคม ภายในหมู่บ้าน ที่ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง มีลูกรังบางส่วน และมีสนามบินติดต่อระหว่างนครพนม – กรุงเทพฯ

การไฟฟ้า
          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก  มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน แต่ยังมีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

แหล่งน้ำธรรมชาติ
          ลำห้วย     จำนวน       สาย
          หนอง       จำนวน  ๑๒  แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
          ป่าไม้เบญจพรรณ    จำนวน  ๒๔๕  ไร่

การรวมกลุ่มของประชาชน
          จำนวนกลุ่มอาชีพ      จำนวน  ๑๔  กลุ่มอาชีพ  แยกตามประเภทกลุ่มดังนี้
-          ศูนย์ภูมิพลัง                           จำนวน      กลุ่ม
-          กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ                   จำนวน      กลุ่ม
-          กลุ่มทอผ้า                   จำนวน      กลุ่ม
-          กลุ่มเยาวชนเลี้ยงไก่พื้นเมือง            จำนวน     กลุ่ม
-          กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด                         จำนวน     กลุ่ม
-          กลุ่มจักสาน                             จำนวน     กลุ่ม
-          กลุ่มสานเข่งปลาทู              จำนวน    กลุ่ม
-          กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ                      จำนวน      กลุ่ม
-          กลุ่มเกษตรเลี้ยงปลา                     จำนวน      กลุ่ม
-          กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง                   จำนวน      กลุ่ม
-          เห็ดนางฟ้า                                จำนวน      กลุ่ม
-          กลุ่มทอเสื่อ                                จำนวน      กลุ่ม
-          กลุ่มทำไม้กวาด                            จำนวน     กลุ่ม
-          กลุ่มทำขนม                                จำนวน     กลุ่ม
-          กลุ่มปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ                    จำนวน   ๑ กลุ่ม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่  ทำนาและเลี้ยงสัตว์ ประมาณ  1,173  ครัวเรือน    รองลงมา  คือ รับจ้างและค้าขายและมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว  เช่น  เพาะเห็ด , เลี้ยงไก่ , เลี้ยงปลา , ทอผ้า , ตัดเย็บเสื้อผ้า , สานแข่งปลาทู ,การทำปลาทูนึ่ง

สภาพทางสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลด้านการศึกษา
          จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษา
                        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สังกัด อบต.)                 แห่ง
                   โรงเรียนประถมศึกษา                   แห่ง 
                   โรงเรียนมัธยมศึกษา                     แห่ง 
         
สถานบริการสาธารณสุข
                   จำนวนสถานีอนามัย                        แห่ง 
พนักงานอนามัย                             คน


สถานบันและองค์กรทางศาสนา
                   -  วัด                               แห่ง

-  สำนักสงฆ์                       แห่ง

                   -  โบสถ์                            แห่ง

ข้อมูล  กศน. ตำบลโพธิ์ตาก
                                 บุคลากร ผู้รับผิดชอบ


 


นางหงษา  ปักสังคะเนย์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครพนม


                                                                      นางปุณยนุช  ใสหมี
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน


นางกนกวรรณ  พรหมอินทร์
หัวหน้ากศน.ตำบลโพธิ์ตาก

คณะกรรมการ กศน.ตำบลโพธิ์ตาก  

1. นายลักษณ์   หาคม          ตำแหน่ง         ประธานกรรมการ
๒. นายคมสันต์    มาตรแพง             ตำแหน่ง         รองประธารกรรมการ
๓. นายไพทูรย์   คำมา                    ตำแหน่ง         กรรมการ
๔. นายประยูร  จันทะพินิจ              ตำแหน่ง         กรรมการ
๕. นายอัตพล  อันเพ็ง                    ตำแหน่ง         กรรมการ
๖. นายอเนก    สายสะอาด              ตำแหน่ง         กรรมการ
๗. นางจำนง  พรมประเก็ต              ตำแหน่ง         กรรมการ
๘. นางศิริวัลย์  แสนดี                     ตำแหน่ง         กรรมการ
๙. นางนิตยา  แสนดี                       ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๐. นายมานพ  สายสะอาด             ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๑. นายไพบูลย์  ชัยนคร                ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๒. นางอรสา  พรหมจันทร์             ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๓. นางกนกวรรณ  พรหมอินทร์       ตำแหน่ง         กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ตาก

            ๑. นางสาวจิณณพัต  ภูตะเวส                         ประธาน
๒. นางสาวเกษมณี  นามวันดี                          รองประธาน
๓. นายสัญญา  ลังกา                                  กิจกรรมนักศึกษา
๔. นางสาวทิพย์สุดา  ลาโขง                           ประชาสัมพันธ์
๕. นางสาวกรรณิการ์  แก่นนาดี                       ปฏิคม
๖. นางสาวจุไรรัตน์  สมปิตะ                           การเงินและบัญชี
๗. นายวรชัย  ธีระวงค์                                 เลขานุการ
๘. นายอัษฎาวุธ  ศรีวงษา                              ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นายนิธิ  จิตต์นายา                                 กรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ

                    1. นายทวี  สายสะอาด       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ปราชญ์ชาวบ้าน  
                    2. นายคมสันต์  มาตรแพง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจพอเพียง

                   
    คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
(ศส.ปชต)ตำบลโพธิ์ตาก

1. นายลักษณ์  หาคม                     ตำแหน่ง         ประธานกรรมการ
๒. นายคมสันต์    มาตรแพง             ตำแหน่ง         รองประธารกรรมการ
๓. นายทวี  สายสะอาด                   ตำแหน่ง         กรรมการ/เหรัญญิก
๔. นางกรรญา  พลอุ่น                     ตำแหน่ง         กรรมการ
๕. นายอัตพล  อันเพ็ง                     ตำแหน่ง         กรรมการ
๖. นายอนุพันธ์  ชัยวงษา                 ตำแหน่ง         กรรมการ
๗. นางศิริวัลย์  แสนดี                     ตำแหน่ง         กรรมการ
๘. นายเอนก  สายสะอาด                ตำแหน่ง         กรรมการ
๙. นางสาวไกษร บัวคำ                   ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๐. นางอรสา  พรหมจันทร์             ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๑. นายคูณ  สีหาราช                    ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๒. นายประดิษฐ์  น้อยวงค์             ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๓. นายไพบูลย์  ชัยนคร                ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๔. นายสัมฤทธิ์  ใยพันธ์                ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๕. นายสมยศ  บุญวงค์                  ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๖. นายธงสิทธิ์  คำด่าง                  ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๗. นายเผือก  วงค์อะคะ                ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๘. นายสถิต  วงค์นางาม                ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๙. นางกนกวรรณ  พรหมอินทร์       ตำแหน่ง         กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  

1. นายลักษณ์   หาคม          ตำแหน่ง         ประธานกรรมการ
๒. นายคมสันต์    มาตรแพง             ตำแหน่ง         รองประธารกรรมการ
๓. นายไพทูรย์   คำมา                    ตำแหน่ง         กรรมการ
๔. นายประยูร  จันทะพินิจ              ตำแหน่ง         กรรมการ
๕. นายอัตพล  อันเพ็ง                    ตำแหน่ง         กรรมการ
๖. นายอเนก    สายสะอาด              ตำแหน่ง         กรรมการ
๗. นางจำนง  พรมประเก็ต              ตำแหน่ง         กรรมการ
๘. นางศิริวัลย์  แสนดี                     ตำแหน่ง         กรรมการ
๙. นางนิตยา  แสนดี                       ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๐. นายมานพ  สายสะอาด             ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๑. นายไพบูลย์  ชัยนคร                ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๒. นางอรสา  พรหมจันทร์             ตำแหน่ง         กรรมการ
๑๓. นางกนกวรรณ  พรหมอินทร์       ตำแหน่ง         กรรมการและเลขานุการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น