คณะกรรมการ กศน.ตำบล


                                                            คณะกรรมการ กศน.ตำบล
นายลักษณ์  หาคม  ประธานกรรการ

นายคมสันต์  มาตรแพง  รองประธานกรรมการ 

นางอรสา  พรหมจันทร์  กรรมการ
นายไพบูลย์ นครชัย กรรมการ
 
นายธนสิทธิ์ คำด่าง กรรมการ


นางจำนง  พรมประเก็ต  กรรมการ 

นายภานุ  นันตะ กรรมการ

นางนิตยา  แสนดี กรรมการ

นางศิริวรรณ  แสนดี กรรมการ
นางกนกวรรณ  พรหมอินทร์
 กรรมการและเลขานุการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น