บุคลากร

                                                      บุคลากรกศน.ตำบลโพธิ์ตาก

 นางหงษา  ปักสังคะเนย์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครพนม

นางปุณยนุช  ใสหมี
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

นางกนกวรรณ  พรหมอินทร์ 
ครู กศน.ตำบล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น